Tài nguyên dạy học

Các ý kiến mới nhất

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Thành viên trực tuyến

  3 khách và 0 thành viên

  Menu chức năng 1

  Tuần 29. Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đỗ Văn Minh
  Ngày gửi: 14h:19' 23-02-2018
  Dung lượng: 1.3 MB
  Số lượt tải: 127
  Số lượt thích: 0 người
  Cấu tạo của bài văn miêu tả con vật
  Bài dạy  1.Đọc bài văn sau:
  “Meo, meo”. Ñaáy, chuù baïn môùi cuûa toâi laïi ñeán chôi vôùi toâi ñaáy.
  Chaø, noù coù boä loâng môùi ñeïp laøm sao! Maøu loâng hung hung coù saéc vaèn ño ñoû, raát ñuùng vôùi caùi teân maø toâi ñaõ ñaët cho noù. Meøo Hung coù caùi ñaàu troøn troøn, hai tai dong doûng döïng ñöùng raát thính nhaïy. Ñoâi maét Meøo Hung raát hieàn laønh nhöng ban ñeâm ñoâi maét aáy saùng leân giuùp meøo nhìn roõ moïi vaät. Boä ria meùp veånh leân coù veû oai laém ; boán chaân thì thon thon, böôùc ñi moät caùch nheï nhaøng nhö löôùt treân maët ñaát. Caùi ñuoâi daøi troâng thieát tha duyeân daùng … Meøo Hung troâng thaät ñaùng yeâu.
  Coù moät hoâm, toâi ñang ngoài hoïc, boãng thaáy noù roùn reùn böôùc töøng böôùc nheï nhaøng ñeán beân boà thoùc ngoài rình. A! Con meøo naøy khoân thaät! Chaû laø ngaøy thöôøng chuoät hay vaøo boà aên vuïng thoùc neân meøo môùi rình ôû ñaây. Boãng nhieân noù chuïm boán chaân laïi, daët daët caùi ñuoâi laáy ñaø roài “phoác” moät caùi. Theá laø moät con chuoät naèm ngay trong moùng vuoát cuûa noù… Nhieàu luùc toâi ñang hoïc baøi, chuù ta ñeán duïi duïi vaøo tay, muoán toâi vuoát ve boä loâng möôït nhö nhung hoaëc ñuøa vôùi chuù moät tí.
  Con meøo cuûa toâi laø theá ñaáy.
  Đoạn 1
  Đoạn 4
  I. Nh?n xt:
  Con Mèo Hung
  Đoạn 2
  Đoạn 3
  3.Nội dung chính của mỗi đoạn văn trên là gì?
  Đoạn 1:
  "Meo,meo". Đấy, chú bạn mới của tôi lại đến chơi với tôi đấy.
  Giới thiệu con mèo sẽ được tả trong bài.
  Đoạn 2:
  Chà, nó có bộ lông mới đẹp làm sao! Màu lông hung hung có sắc vằn đo đỏ, rất đúng với cái tên mà tôi đã đặt cho nó. Mèo Hung có cái đầu tròn tròn, hai tai dong dỏng dựng đứng rất thính nhạy. Đôi mắt Mèo Hung rất hiền lành nhưng ban đêm đôi mắt ấy sáng lên giúp mèo nhìn rõ mọi vật. Bộ ria mép vểnh lên có vẻ oai lắm ; bốn chân thì thon thon, bước đi một cách nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất. Cái đuôi dài trông thiết tha duyên dáng . Mèo Hung trông thật đáng yêu.
  Tả hình dáng con mèo.
  Đoạn 3:
  Có một hôm, tôi đang ngồi học, bỗng thấy nó rón rén bước từng bước nhẹ nhàng đến bên bồ thóc ngồi rình. A! Con mèo này khôn thật! Chả là ngày thường chuột hay vào bồ ăn vụng thóc nên mèo mới rình ở đây. Bỗng nhiên nó chụm bốn chân lại, dặt dặt cái đuôi lấy đà rồi "phốc" một cái. Thế là một con chuột nằm ngay trong móng vuốt của nó. Nhiều lúc tôi đang học bài, chú ta đến dụi dụi vào tay, muốn tôi vuốt ve bộ lông mượt như nhung hoặc đùa với chú một tí.
  Tả hoạt động, thói quen của con mèo.
  Đoạn 4:
  Con mèo của tôi là thế đấy.
  Nêu cảm nghĩ về con mèo.
  2. Phân đoạn bài văn trên.
  (đoạn 1): - Giới thiệu con mèo sẽ được tả trong bài.
  (đoạn 2) : - Tả hình dáng con mèo.
  (đoạn 3) : - Tả hoạt động, thói quen của con mèo.
  (đoạn 4) : - Nêu cảm nghĩ về con mèo.
  “Meo, meo”. Ñaáy, chuù baïn môùi cuûa toâi laïi ñeán chôi vôùi toâi ñaáy.
  Chaø, noù coù boä loâng môùi ñeïp laøm sao! Maøu loâng hung hung coù saéc vaèn ño ñoû, raát ñuùng vôùi caùi teân maø toâi ñaõ ñaët cho noù. Meøo Hung coù caùi ñaàu troøn troøn, hai tai dong doûng döïng ñöùng raát thính nhaïy. Ñoâi maét Meøo Hung raát hieàn laønh nhöng ban ñeâm ñoâi maét aáy saùng leân giuùp maøo nhìn roõ moïi vaät. Boä ria meùp veånh leân coù veû oai laém ; boán chaân thì thon thon, böôùc ñi moät caùch nheï nhaøng nhö löôùt treân maët ñaát. Caùi ñuoâi daøi troâng thieát tha duyeân daùng … Meøo Hung troâng thaät ñaùng yeâu.
  Coù moät hoâm, toâi ñang ngoài hoïc, boãng thaáy noù roùn reùn böôùc töøng böôùc nheï nhaøng ñeán beân boà thoùc ngoài rình. A! Con meøo naøy khoân thaät! Chaû laø ngaøy thöôøng chuoät hay vaøo boà aên vuïng thoùc neân meøo môùi rình ôû ñaây. Boãng nhieân noù chuïm boán chaân laïi, daët daët caùi ñuoâi laáy ñaø roài “phoác” moät caùi. Theá laø moät con chuoät naèm ngay trong moùng vuoát cuûa noù… Nhieàu luùc toâi ñang hoïc baøi, chuù ta ñeán duïi duïi vaøo tay, muoán toâi vuoát ve boä loâng möôït nhö nhung hoaëc ñuøa vôùi chuù moät tí.
  Con meøo cuûa toâi laø theá ñaáy.
  Đoạn 1:
  Đoạn 4:
  Mở bài
  4.Từ bài văn trên, nhận xét về cấu tạo của bài văn miêu tả con vật.
  Kết bài
  Thân bài
  (đoạn 1): - Giới thiệu con mèo sẽ được tả trong bài.
  (đoạn 2) : - Tả hình dáng con mèo.
  (đoạn 3) : - Tả hoạt động, thói quen của con mèo.
  (đoạn 4) : - Nêu cảm nghĩ về con mèo.
  Mở bài
  Kết bài
  Thân bài
  II.Ghi nhớ:
  Bài văn miêu tả con vật thường có ba phần:
  1.Mở bài:
  2.Thân bài:
  3.Kết bài:
  Giới thiệu con vật định tả.
  a)Tả hình dáng.
  b)Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật
  Nêu cảm nghĩ đối với con vật.  III.Luyện tập
  Lập dàn ý chi tiết tả một vật nuôi trong nhà (gà, chim, chó, lợn, trâu, bò, .)  Gà trống
  Gà mẹ và con
  Chim Vàng anh
  chó
  lợn
  TRÂU

  MÈO
  Chuẩn bị cho tiết sau:
  Quan sát ngoại hình, hoạtđộng của con mèo
  hay con chó của nhà em hoặc hàng xóm
  rồi viết vào vở tự học ở nhà.
   
  Gửi ý kiến